Ons onderwijs

Brede ontwikkeling en vorming

Tot bloei komen

Ons onderwijsaanbod is eigentijds: het is ons doel om een school te zijn waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen op een manier die past bij de 21ste eeuw, en waarbij ze ten volle gebruik maken van hun talenten. Zelfstandigheid en samenwerking zijn voor ons belangrijke aandachtspunten binnen het leerproces en het onderwijs. Bij het onderwijs wordt ICT ingezet om te differentiëren en te verrijken. De programma’s sluiten aan bij de lesmethodes die wij gebruiken. Onze school beschikt over een groot aantal Chromebooks.

Ons onderwijs is adaptief: we willen aansluiten bij de verschillende kwaliteiten en mogelijkheden van ieder kind en stemmen ons onderwijs af op datgene waar onze leerlingen behoefte aan hebben. We kijken hierbij welke begeleiding en ondersteuning de kinderen nodig hebben om ze meer betrokken te laten zijn bij hun eigen leerproces. Door kinderen te laten ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, kunnen, ontdekken ze dat ze steeds meer aankunnen.

Als school willen we dat elk kind zich op de meest prettige manier kan ontwikkelen en houden we rekening met verschillen in talent en tempo. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen verrijkings- en/of verdiepingsstof. Leerlingen die met bepaalde onderdelen moeite hebben, bieden we extra hulp en oefenstof en/of extra begeleiding buiten de klas.

De Groen hecht grote waarde aan leerprestaties, maar wil dit niet bereiken binnen een competitiesfeer. Presteren doe je niet ten koste van de ander, maar voor jezelf; ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau.

Hoofd, hart en handen

Zoals in onze visie staat verwoord, streven wij naar een evenwichtige en brede ontwikkeling. Leren is voor ons een activiteit van en voor hoofd, hart en handen. Wij willen ons onderwijs zo vormgeven dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het hart zie je op De Groen terug in de manier waarop we met elkaar omgaan: vanuit onze identiteit werken wij elke dag aan een prettige en veilige sfeer op school. Naast kennisvakken besteden wij veel aandacht aan creatieve vaardigheden. Daarnaast geven handen weer hoe belangrijk het is om samen te werken en elkaar te helpen waar nodig. 

Kunst en cultuur

Het ontwikkelen van creativiteit is een belangrijke doelstelling van ons onderwijs.

Muziek en bewegen

Op De Groen geven vakleerkrachten muziek- en bewegingsonderwijs.

Leerlingbegeleiding

Zo zorgen wij voor een rijke leeromgeving waarin wij leerplezier en groei stimuleren.