Jaarverslag

Bestuursverslag en jaarrekening

In ons jaarverslag is op hoofdlijnen terug te lezen hoe wij vorm en inhoud geven aan onze missie: onderwijs geven dat gericht is op een brede ontwikkeling en vorming van kinderen op weg naar een zelfstandig functioneren in de samenleving, daarbij rekening houdend met ieders mogelijkheden. Ook vindt hierin een verantwoording plaats over de activiteiten en resultaten over het afgelopen kalenderjaar.