Lees- en rekenRT

Een steuntje in de rug

In ons onderwijs willen wij zoveel mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het kan voorkomen dat een leerling moeite heeft met taal of rekenen of een achterstand heeft opgelopen en daardoor extra en individueel gerichte begeleiding nodig heeft. Als dat zo is, krijgt het kind voor een van tevoren vastgestelde periode ondersteuning (remedial teaching) buiten de groep. Op De Groen werken twee RT’ers, ieder met een eigen specialisme: de een op het gebied van taal (begrijpend lezen en spellen), de ander op het gebied van rekenvaardigheid.